ERP

PARIS

PARIS je moderni poslovni informacioni sistem namjenjen svakoj poslovnoj organizaciji koja želi da na što efikasniji način uredi i nadzire sve važnije interne procese.

Pod ovim procesima podrazumjevamo prodaju, nabavu, finansijsko i robno knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju i upravljanje ljudskim resursima, obračun plaća, vođenje stalnih sredstava i blagajne, kao i funkcionalnost masovnog generisanja računa na osnovu raznih vrsta i parametara obračuna (Billing).

PARIS je modularan poslovni softver kojeg čini nekoliko modula, od kojih se neki mogu koristiti i kao samostalne aplikacije. Slijedom toga firme mogu koristiti PARIS kao integralni softver za upravljanje poslovanjem (ERP), ali mogu i proširiti postojeće vlastite sisteme sa određenim PARIS aplikacijama.

Najnovija verzija sistema PARIS je kompletno novi proizvod, u potpunosti razvijen uvažavajući principe naprednih ERP sistema. Omogućava efikasnu evidenciju poslovnih transakcija, odnosno podatak ili dokument se unosi jednom u trenutku kada transakcija nastaje i time postaje dostupan za potrebe poslovnih procesa, odnosno analitike. Mehanizam automatskog kontiranja je implementiran u modulima nabave, obaveza, potraživanja,  zaliha i stalnih sredstava i sitnog inventara, te se sve transakcije automatski knjiže u pomoćne knjige, sa opcijom automatskog knjiženja u glavnu knjigu, a u zavisnosti od potreba korisnika. Dostupno je do 12 analitika po kontima (partner, račun, organizaciona jedinica, mjesto troška, radnik, radni nalog, skladište, regija, ugovor, projekat, tok novca, dvije slobodne analitike za korisnika) i sa svakom evidentiranom transakcijom odmah su dostupni pregledi i analitike. Mehanizam kontiranja sa funkcionalnostima šema knjiženja, prioritetima izvora i predefinisanim kontima uveliko pojednostavljuje i automatizuje procese knjiženja nudeći kontrolne opcije za odgovorne računovođe. Omogućeno je automatsko praćenje poslovnih procesa, kao što su npr. „prodaj i naplati“ kao i  „naruči i plati“, što rezultira da je organizacija u mogućnosti da smanji greške i eliminira nepotreban rad, te kreira analize u svrhu optimiziranja poslovnih procesa.

PARIS je kreiran da pruži podršku za rad više organizacija unutar jednog sistema (Multi-Org). Slijedom toga nad istom bazom je moguće voditi više grupa preduzeća, unutar kojih može biti više preduzeća. Preduzeća u skladu sa postavkama mogu dijeliti određene aplikativne elemente kao što su šifarnici, kontni plan i sl., što pojednostavljuje operativno poslovanje i upravljanje tim preduzećima. 

PARIS aplikacije 

PARIS aplikacije pokrivaju sve važnije interne procese i to:

 • Finansije
 • Knjigovodstvo
 • Platni promet
 • Blagajna
 • Obračun kamata
 •  Knjige računa
 •  Upravljanje stalnim sredstvima i sitnim inventarom
 •  Zalihe
 •  Obaveze
 •  Potraživanja
 •  Nabava
 •  Prodaja
 •  Billing
 •  Plate i kadrovi
 •  Evidencija vremena
 •  Upravljanje ljudskim resursima

PARIS je razvijen koristeći naprednu i otvorenu tehnologijom. Moguće ga je prilagoditi potrebama poslovanja i izmjenjenim zahtjevima tržišta, te integrisati sa internim i eksternim sistemima. 

Načini korištenja PARIS-a:

Samostalna aplikacija je klasični način primjene, kod koje klijent nabavljenu aplikaciju instalira na vlastite servere. Pri tome je neophodna nabava i licenci za tehnologiju. Samostalna aplikacija je pogodna za srednja i velika preduzeća koja imaju potrebu za uvezivanjem svih poslovnih procesa i kontrolom toka informacija.
Hosting, odnosno korištenje softvera kao usluge, predstavlja iznajmljivanje softverske aplikacije. Softverska aplikacija se nalazi kod firme koja pruža uslugu, a korisnik usluge putem Interneta ili direktno, pristupa softverskim aplikacijama i koristi ih. Softver kao usluga je pogodna za mala i srednja preduzeća koja imaju potrebu za informatizacijom, a ulaganje u opremu, održavanje, kadrove i sl. je nerentabilno.

PARIS Billing

PARIS Billing pruža napredne funkcionalnosti za podršku u procesu prodaje i obračuna usluga u oblastima snabdjevanje električnom energijom, vodom i drugim energentima, zatim za isporuke komunalnih usluga, toplotne energije, odnosno u svim djelatnostima gdje je potrebno masovno generisanje računa na osnovu raznih vrsta i parametara obračuna.

Implementirajući automatske procese PARIS Billing uveliko smanjuje greške koje se mogu pojaviti u procesu obračuna i fakturisanja usluga. Pruža napredne funkcionalnosti za podršku prodaji za različite scenarije i metode tarifiranja, kao i za kreiranje fleksibilnih konfiguracija obračuna usluga, kako po cijenama, tako i po strukturi.  Mogu se pokriti svi tarifni slučajevi, što je posebno bitno kod targetiranja korisničkih grupa ili pojedinačnih korisnika, a jednostavnim ažuriranjem elemenata obračuna organizacija može brzo odgovoriti zakonskim ili poslovnim zahtjevima za izmjenom tarifa.  Svakom korisniku, fizičkom ili pravnom licu, se pridružuje jedno ili više obračunskih mjesta, a za svako obračunsko mjesto se pridružuju vrste obračunskih usluga sa pripadajućom tarifnom grupom i tarifnim paketom.

Sistem je visoko pouzdan i skalabilan, te ga je moguće integrisati sa postojećim internim i eksternim aplikacijama i sistemima za očitanja.

SOEE

SOEE je integrisano softversko rješenje za podršku poslovima obračuna i naplate električne energije. Rješenje sprovodi konzistentno vođenje registara kupaca/potrošača, mjernih mjesta, mjernih uređaja, organizaciju posla očitanja, izvedbu mjera prema kupcima, te generisanje bogatog skupa izvještaja.

SOEE omogućava

Jednostavno prilagođavanje promjenama uslova poslovnog okruženja (poreske stope, promjene tarifnika, ...)
Kvalitetne, brze i konzistentne izvještaje o poslovanju na svim nivoima upravljanja
Bogat skup logičkih kontrola rezultata očitanja, sposobnih da ukažu na razna „sumnjiva“ stanja

Osobine

Intergacija svih podsistema
Zajedničko jezgro (šifarnici)
Intuitivan korisnički interfejs

Sigurnost i zaštita

Zaštita podataka od neovlaštenog pristupa realizirana je razvijenim sistemom rola, koje omogućavaju preciznu kontrolu prava pristupa svakog pojedinačnog operatera i referenta, zavisno od konkretnog posla koji obavlja u sistemu SOEE. 
Upravljanje ovim pravima se vrši na nivou servera baze podataka, a kontrola pristupa se vrši na nivou servera kao i na nivou klijenta. 

Sistem je snabdjeven vlastitim modulom za kreiranje backup kopije podataka, koja se zasniva na standardnim Oracle backup mehanizmima.

Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM je kompletan sistem za upravljanje odnosima sa korisnicima (Customer Relationship Management - CRM) koji pruža cjelokupan set alata za automatizaciju prodaje, marketinga i usluga prema korisnicima, kao i automatizaciju povezanih radnih procese (workflow), analitike, izvještavanje i kolaboracijske funkcionalnosti koje su posebne bitne u modernom poslovanju.

Microsoft Dynamics CRM je ujedno i razvojna platforma koja se može koristiti za razvoj i proširenje funkcionalnosti sistema za upravljanje odnosima sa korisnicima, ali i kao platforma za razvoj aplikacija po potrebi korisnika. Dodatne karakteristike, kao što su socijalno umrežavanje, integracije, “self-servisi”, event management, pružaju dodatne koristi kako za poslovne korisnike, marketare i prodavače, tako i za IT osoblje.

PING je implementator Microsoft Dynamics CRM. Naši konsultatni i implementatori su prošli opširnu obuku i posjeduju veliko iskustvo u integraciji poslovnih sistema, što je od velike važnosti pri uvođenju CRM-a i njegovoj integraciji sa core poslovnim sistemima, sistemima za kolaboraciju, portalima i sl.

 

Prilagodili smo Microsoft Dynamics CRM prodajni modul za potrebe bankarskog poslovanja stavljajući fokus na:


 •     360o pogled nad informacijama o klijentima
 •     upravljanje kontaktima i komunikacijskim kanalima
 •     dizajniranje procesa i kampanje kreirane po događaju (Event triggered)
 •     segmentiranje i targetiranje
 •     slijedeća najbolja ponuda („next best offer“)
 •     upravljanje svakondnevnim prodajnim aktivnostima i zadacima
 •     izvještavanje i praćenje realizacije prodajnih i marketing kampanja