INTEGRACIJA POSLOVNIH APLIKACIJA

Moderno poslovanje koje karakteriše brze i neočekivane promijene zahtjevaju brzu prilagodbu poslovnog modela u veoma kratkom roku, vodeći računa o poslovnim rezultatima u dugom roku. U pogledu informacionih tehnologija to znači uvođenje novih softverskih funkcionalnosti, servisa, automatizaciju i prilagodbu procesa, te konsolidaciju sistema, sa naglaskom na operativnu efikasnost.

SOA je koncept koji ima za cilj da pruži okvir za jednostavno uvođenje novih i promjenu postojećih servisa, prilagodbu i kreiranje poslovnih procesa, te pružanje kompletnog uvida u iste sa ciljem upravljanja i stalnog unapređenja. SOA kroz svoje komponente omogućava bolje upravljanje podacima i servisima unutar organizacije,na taj način da podaci koji se kreiraju i koriste unutar organizacije ostanu čisti, pouzdani i upravljivi, ali i da servisi razvijeni od jedne grupe budu dostupni drugima. To uveliko smanjuje operativne troškove i povećava efikasnost poslovanja. Cilj SOA koncepta je usklađivanje poslovne i IT strane unutar organizacije, sa ciljem ostvarivanja boljih poslovnih rezultata. Servisno orijentirana arhitektura u tom pogledu treba da bude skalabilna, kako bi zadovoljila involvirane strane u pogledu performansi, dostupnosti, vremena odziva i kapaciteta uopšte. 

Veliki broj organizacija koristi naslijeđene tehnologije i razvojne okvire za osnovne poslovne aplikacije. Ovi sistemi i aplikacije još uvijek donose izuzetne koristi organizacijama, te njihova zamjena nije opcija zbog visokih troškova, vremenskih okvira i uopšte potrebnih organizacionih napora. S druge strane, da bi podržali servisno orijentisani pristup takvi sistemi i aplikacije moraju biti proširive, prilagodljive i čvrsto integrisane. SOA koncept nudi rješenja organizacijama da integrišu naslijeđene i moderne tehnologije, bilo da se integracija radi po principima “tačka do tačke”, “hub and spoke” pristup, ili sa “Enterprise Service Bus” arhitekturom.

PING rješenja i usluge na ovom području obuhvataju:

  1. Konsultantske usluge u svrhu definisanja zahtjeva za integracijom poslovnih aplikacija, odabira pristupa i odgovarajuće tehnološke platforme
  2. Dizajn, razvoj i implementacija Servisno orijentisane arhitekture, odnosno integracija poslovnih aplikacija u skladu sa posljednjim svjetskim standardima i trendovima na ovom području. Integracijske platforme koje koristimo su rješenja renomiranih proizvođača Oracle i Microsoft, odnosno WSO2 kao izbor za open source platformu.
  3. Podrška i održavanje u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika kroz različite nivoe servisnog ugovora

Enterprise Application Integration