RJEŠENJA ZA VLADU

AMLS

Anti-Money Laundering System

Trend porasta vrijednosti sredstava koje iz nelegalnih izvora finansiranja ulaze u legalne finansijske tokove ili se prelijevaju kroz legalne tokove novca, a namjenjene su nelegalnim poslovima ili finansiranju terorističkih organizacija, iziskuje jačanje kontrole finansijskih aktivnosti na tržištu novca i kapitala.Velike količina podataka o transakcijama koje su obavezne dostavljati finansijske organizacije timovima za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma (FIU), potrebno je analizirati, provjeriti, automatski obraditi i sistematski arhivirati te ukazati na moguće nelegalne ili sumnjive aktivnosti. Pored toga, sigurnosni aspekt zaštite prikupljenih podataka, koje su sadržane u prijavljenim transakcijama je veliki ograničavajući faktor za rad sa podacima, njihovom obradom, zaduženjem za istraživanje, dokumentovanjem ili kontrolom korištenja.

 

Kao odgovor na navedene probleme nastao je AMLS - Anti-Money Laundering System. AMLS je informacioni sistem za prikupljanje podataka o transakcijama, analizu i obradu podataka, istraživanje, dokumentovanje i izvještavanje o transakcijama koje su predmet sumnje ili zakonskih normi o izvještavanju obveznika zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Nova verzija rješenja, koja donosi unapređenja kroz integracijsku platformu za jednostavnu i sigurnu razmjenu podataka sa relevantnim institucijama, novu aplikaciju za obveznike, te nove funkcionalnosti unapređenja, implementirana je u Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) kao središnje vladine finansijsko obavještajne jedinice u Bosni i Hercegovini.

 

Za više informacija kontaktirajte nas ovdje.

PIMIS

Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama

PIMIS omogućava jednostavno kandidovanje projekata i njihovo praćenje kroz sve faze od prijavljivanja preko implementacije do završetka. Rješenje nudi napredni sistem za izvještavanje i analizu, te omogućava kreiranje sintetičkih i analitičkih izvještaja koji su neophodni za pripremu programa javnih investicija i praćenje njegove realizacije, kao i za pripremu godišnjeg izvještaja o aktivnostima donatora.

Sistem je moguće implementirati na svim nivoima vlasti, te iste uvezati sa centralnim sistemom koji predstavlja integralnu bazu svih projekata.

 

Za više informacija kontaktirajte nas ovdje.

CReDO

CReDO predstavlja aplikativni softver za kreiranje i održavanje registra stanovništva, obradu zahtjeva za izdavanje, te formiranje i održavanje registra ličnih dokumenata.

CReDO predstavlja aplikativni softver za kreiranje i održavanje registra stanovništva, obradu zahtjeva za izdavanje, te formiranje i održavanje registra ličnih dokumenata.

CREDO čine dvije glavne i kompleksne komponente: Civil Registry (CR) – registar stanovništva i

Document Registry (DO) – registar zahtjeva za izdavanje i ličnih dokumenata.

 

CReDO karakteriše i napredni sistem za zaštitu podataka, jezgro sistema, te interfejsi koji omogućavaju povezivanje sa sistemom za identifikaciju (potpis, slika, otisak prsta) i sistemom za personalizaciju (štampanje dokumenata).

Credo nije sistem za štampanje dokumenata - CReDO prikuplja, obrađuje i čuva sve neophodne podatke, koje putem svog standardnog interfejsa po potrebi razmjenjuje sa (proizvoljnim) sistemom za štampanje (personalizaciju) ličnih dokumenata, bez ljudske intervencije, (radi sigurnosti i kredibiliteta izdanog dokumenta) i nije sistem za identifikaciju CReDO preuzima podatke za identifikaciju (potpis, sliku i otisak prsta) pohranjuje ih i procesira u sveobuhvatnom procesu izdavanja ličnih dokumenata.

Karakteristike CReDA

Osigurava pouzdanu i usklađenu bazu podataka stanovništva
Daje osnovnu funkcionalnost i referentne podatke za registar novorođenih i umrlih
Raspolaže sa efikasnim alatima protiv zloupotrebe pri izdavanju ličnih dokumenata
Omogućava sveobuhvatnu podršku u obradi zahtjeva i izdavanju ličnih dokumenata uz znatno povećanje efikasnosti, kao i bitno smanjivanje broja grešaka (namjernih ili nenamjernih)
Povećava kredibilitet izdanih dokumenata


CReDO je implementiran prema sljedećoj organizacionoj strukturi: centralizirane baza podataka i administracija prava pristupa i korištenja, regionalni administrativni centar i lokalni (na nivou općine) nadležni ured za izdavanje dokumenata.

CREDO je rješenje koje nudi: Potpunu integraciju svih podsistema, Potpunu geografsku integraciju informacionog sistema, Potpuno ažuriran sistem, Mogućnost povezivanja sa sistemima za identifikaciju i štampanje neovisno o tehničkim zahtjevima istih.